Polkadot price analysis: DOT increases value to $5.42 – Cryptopolitan – Cryptopolitan

Polkadot price analysis: DOT increases value to $5.42 – Cryptopolitan  Cryptopolitan